Naleving REACH

De onderdelen en materialen die gebruikt worden bij de productie van Nintendo-producten, zijn afkomstig van verschillende externe leveranciers. Op grond van artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) deelt Nintendo de volgende van haar leveranciers verkregen informatie om veilig gebruik van Nintendo-producten mogelijk te maken.

— Alle in de tabel vermelde productcomponenten zijn interne onderdelen. Er is geen beoogde afgifte van enigerlei van de genoemde stoffen onder normale gebruiksomstandigheden.

Let op
— "●" in de tabel geeft aan dat het vermelde product een of meer onderdelen heeft met stoffen die zijn opgenomen in de lijst van REACH met stoffen die in aanmerking komen voor autorisatie, met een gewichtspercentage van meer dan 0,1%.
— Onderdelen die lood en loodverbindingen bevatten, zijn onderhevig aan de vrijstellingen vermeld in Richtlijn 2011/65/EU (RoHS) Bijlage III.

CI_Corporate_ReachCompliance_Table.png